En virtut de la Llei 15/1999 del 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades reflectides a aquesta comunicació estan incorporades dins d’un fitxer automatitzat responsabilitat de la empresa mercantil LA FAKTORIA DE LA RASA, S.L., CIF: B64604143, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 39762, Foli 149, Fulla NºB-354101, Inscripció 1. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat. L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.faktoria.org i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a LA FAKTORIA DE LA RASA, S.L., de forma que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a LA FAKTORIA DE LA RASA, S.L. o a tercers. LA FAKTORIA DE LA RASA, S.L. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a les pàgines d’internet de LA FAKTORIA DE LA RASA, S.L.. Amb els límits establerts a la llei, LA FAKTORIA DE LA RASA, S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’internet. Els continguts i informació de les pàgines d’internet de LA FAKTORIA DE LA RASA, S.L. estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant, els continguts i informació no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de qualsevol tipus, doncs només es tracta d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d’internet de LA FAKTORIA DE LA RASA, S.L. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per això, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de LA FAKTORIA DE LA RASA, S.L. o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzemament o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de LA FAKTORIA DE LA RASA, S.L.. Així mateix, per accedir als serveis que LA FAKTORIA DE LA RASA, S.L. ofereix a través de la website, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment d’allò establert en la LOPD 15/1999, del 13 de desembre, l’informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de LA FAKTORIA DE LA RASA, S.L., amb la finalitat de prestar-li i oferir-li els nostres serveis. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, al c/ de la Rasa 64-66, 08221 Terrassa (Barcelona) o bé, enviar un correu electrònic a info@faktoria.org

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts proporcionats per LA FAKTORIA DE LA RASA, S.L. estan subjectes als drets de propietat Intel.lectual i industrial i són titularitat exclusiva de LA FAKTORIA DE LA RASA, S.L. o de les persones físiques o jurídiques que s’informi mitjançant l’adquisició d’un producte o servei. LA FAKTORIA DE LA RASA, S.L. no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se LA FAKTORIA DE LA RASA, S.L. tots aquests drets. La cessió d’aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat Intel.lectual s’estén, a més a més del contingut inclòs a LA FAKTORIA DE LA RASA, S.L., als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació. LA FAKTORIA DE LA RASA, S.L. ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han près mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcte, LA FAKTORIA DE LA RASA, S.L. no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, en conseqüència, no s’ha de confiar en ella como si ho fos. LA FAKTORIA DE LA RASA, S.L. declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web. LA FAKTORIA DE LA RASA, S.L. es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat d’avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecte de la web que pugui fer l’usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos. En cap cas LA FAKTORIA DE LA RASA, S.L., les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l’ús i/o difusió de la web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d’aquesta o dels seus virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions en el serveis o transmissió o d’errades en la línea en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre medi, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i actes puguin ocórrer. LA FAKTORIA DE LA RASA, S.L. no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i al risc totalment exclusiu de l’usuari. LA FAKTORIA DE LA RASA, S.L. no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través d’un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’ell, inclosos altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’utilitzar o d’utilitzar malament un vincle, tan al connectar a la web de LA FAKTORIA DE LA RASA, S.L. com a l’accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

COOKIES

De vegades, aquesta web utilitza “Cookies”, és a dir, petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que l’usuari va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides i 4) Altres circumstàncies anàlogues. L’usuari té la opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant, LA FAKTORIA DE LA RASA, S.L. no es responsabilitza de que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de LA FAKTORIA DE LA RASA, S.L.. Els drets de Propietat Intel.lectual i d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“links”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de LA FAKTORIA DE LA RASA, S.L., són propietat exclusiva d’aquesta, tret que s’especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per LA FAKTORIA DE LA RASA, S.L., per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés e inequívoc per part d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat Intel.lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i deuen ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de LA FAKTORIA DE LA RASA, S.L. l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de LA FAKTORIA DE LA RASA, S.L.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes. L’usuari, per virtut de la seva acceptació a las condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei de Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.